ទំព័រ​ដើម​ / XIX. Flugrallye Mecklenburg-Vorpommern Mai 2013 [42]